SPELTHERAPIE

Wat is Speltherapie?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie die vaak wordt gebruikt bij kinderen van 3 tot ongeveer 12 jaar. Kinderen praten over het algemeen niet makkelijk over hun problemen. Ze kunnen hun gevoelens nog niet zo goed onder woorden brengen. Spel is een natuurlijke uiting van het kind; het is de taal van het hart. In het spel laat het kind zien waarmee het zich bezighoudt. De speltherapeut kan zo zien welke problemen het kind ervaart.

Kinderen worden in de spelkamer geholpen om gevoelens te verwerken en om met nieuw en ander gedrag te experimenteren. Zo kunnen ze een nieuwe start maken.

Wat gebeurt er in de spelkamer?

In de spelkamer is een heleboel speelgoed aanwezig. Het kind bepaalt meestal zelf waarmee het speelt. De therapeut stemt zich zoveel mogelijk af op het kind. Zo wordt er een heel veilige situatie gecreƫerd waardoor het kind zich steeds meer in zijn spel zal uiten. De therapeut verwoordt wat het kind speelt, waardoor het kind zelf meer inzicht in de situatie en zichzelf kan krijgen. Door met het kind mee te spelen, kan de therapeut het kind ook helpen een andere kijk op zichzelf en de situatie te krijgen en kan het kind leren om op een andere manier met de dingen om te gaan.

In het spel kan het kind ook belevenissen verwerken door ze met ondersteuning van de therapeut opnieuw uit te spelen. Op deze manier worden indringende ervaringen verwerkt.

Hoe werkt de speltherapeut?

Allereerst vindt er een intakegesprek met de ouders plaats. Vervolgens vinden er drie spelsessies plaats, waarbij de nadruk wordt gelegd op observatie zodat de therapeut in combinatie met het intakegesprek een zo goed mogelijk beeld krijgt van het kind. Na deze drie spelsessies vindt er een oudergesprek plaats. Van daaruit wordt gekeken of de speltherapie wordt opgestart. Het kan zijn dat de drie spelobservaties en het oudergesprek voor ouders en kind al genoeg opleveren om verder te kunnen. Het kan ook zijn dat er een bepaalde problematiek naar voren komt waarvoor meer uitvoerige diagnostiek of doorverwijzing noodzakelijk is.

Als voor speltherapie gekozen wordt, zal er gewerkt worden aan duidelijke doelstellingen die in samenspraak met het kind en de ouders worden gemaakt.

Er wordt, in overleg met de ouders, zoveel mogelijk samengewerkt met andere betrokkenen/deskundigen: school, CLB enz.
De speltherapie vind wekelijks of tweewekelijks plaats. Na 4 of vijf sessies vindt er steeds een oudergesprek plaats.

Afhankelijk van de problematiek van het kind moet men rekenen op ongeveer 20 sessies.

Bij welke problemen kan een kind speltherapie krijgen?

Speltherapie werkt vooral voor kinderen met problemen op sociaal-emotioneel vlak:

-Verlegenheid of sociale angst
-Zich vaak verdrietig voelen
-Teruggetrokken gedrag
-Selectief mutisme
-Agressie
-Slaapproblemen
-Spanningen en stress
-Faalangst
-Bedplassen
-Obstipatie
-Hechtingsproblematiek
-Rouwverwerking bij echtscheiding of overlijden
-Andere verwerkingsproblemen (opname in een kliniek, ongeval, gevolgen van seksueel overschrijdend gedrag).

Ook kinderen met andere problemen (een fysieke beperking, hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid, een autisme spectrumstoornis, een verstandelijke beperking, adoptie- en pleegzorg problematiek, enz.) kunnen voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling veel baat hebben bij speltherapie.

Wat zijn spelobservaties?

Als er twijfels en zorgen zijn over het welbevinden en sociaal-emotioneel functioneren van je kind, kunnen een aantal spelobservaties (meestal 3) helpen om hierover meer duidelijkheid te krijgen.

Deze spelobservaties vinden plaats in de spelkamer. Voorafgaande aan de observaties vindt altijd een intakegesprek met de ouders plaats.
Spelobservaties kunnen worden uitgevoerd bij kinderen van 3 tot ongeveer 12 jaar. Zeker bij jonge kinderen geven spelobservaties veel informatie over het kind. Bij oudere kinderen vinden er tijdens de observaties ook gesprekjes plaats.
Na de spelobservaties worden in een oudergesprek de bevindingen besproken en bepalen ouders en therapeut samen wat er op dit moment nodig is.

Wat zijn de kosten?

Een spelsessie duurt 50 minuten. Kosten per sessie zijn 60 euro.

Kosten van een oudergesprek bij speltherapie of spelobservaties : 60 euro (60 minuten).

Kosten van een gesprek in het kader van opvoedingsondersteuning: 60 euro (60 minuten).
Er kunnen ook gesprekken op school geregeld worden. Kosten hiervan zijn eveneens 60 euro per uur (excl. reiskosten).
Korte verslagen/attesten worden gratis gemaakt (maximaal 1 A4). Uitgebreidere verslagen kosten minimaal 60 euro.

Een aantal mutualiteiten bieden voor speltherapie een stukje tegemoetkoming in de kosten. Vraag hiernaar bij het maken van een afspraak of in het intakegesprek.

Is er een intakegesprek?

Het kan zijn dat u niet direct weet waarvoor u wilt komen: speltherapie, opvoedingsondersteuning, een aantal spelobservaties? In het intakegesprek (dat altijd vrijblijvend is) proberen we dat zo duidelijk mogelijk te krijgen.

Waar en wanneer vindt de speltherapie plaats?

Speltherapie aan kleuters vindt zoveel mogelijk onder schooltijd plaats om ruimte te kunnen bieden aan de grotere kinderen die na schooltijd moeten komen. In sommige gevallen kunnen ook grotere kinderen onder schooltijd komen.

De praktijk is goed bereikbaar met het openbaar vervoer: tram 7 en 15 richting Mortsel, halte Vredebaan. Ook diverse busverbindingen stoppen daar.
In de straat is parkeergelegenheid. Tussen 9:00u en 18:00u is een parkeerkaart verplicht in heel de wijk.